Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  งานอำนวยการ
  งานป้องกันปราบปราม
  งานสืบสวน
  งานสอบสวน
  งานจราจร
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


  ครูแดร์  ( D.A.R.E.)
  ตำรวจมวลชนสัมพันธ์
  อาสาสมัครตำรวจชุมชน
  เพื่อนร่วมทาง
 

  


ต้อนรับคณะจเรตำรวจมาตรวจราชการประจำปี 2561

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พ.ต.อ.ผล สุวรรณะ ผกก.ฯ และ
ข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมต้อน
รับคณะของ พ.ต.อ.ทรงกรด เกริก
กฤตยา รอง ผบก.กต.9 จต.ซึ่งเดิน
ทางมาตรวจราชการประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

 
คลิกดูภาพ

พิธีวันตำรวจประจำปี 2560

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พ.ต.อ.อนันต์ หริกจันทร์ ผกก.
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.ศรี
บรรพต ร่วมพิธีวันตำรวจประจำปี -
2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 60
ณ สภ.ศรีบรรพต

 
คลิกดูภาพ

ร่วมทำบุญทอดผ่าป่าของโรงพยาบาลศรีบรรพต

  ข้าราชการตำรวจสภ.ศรีบรรพต
ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่า ของโรง
พยาบาลศรีบรรพต เมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2559

 
คลิกดูวีดีโอ 

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2559

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้าราชการตำรวจสภ.ศรีบรรพต
ร่วมกันทดสอบสมรรถภาพทางร่าง
กาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม 2559

 
คลิกดูวีดีโอ 

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2558

  พ.ต.อ.รุ่งโรจน์  อุสมา ผกก.ฯ
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสัง
กัด ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรร -
ษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ
นีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2558
ณ หอประชุมโรงเรียนศรีบรรพต -
พิทยาคม

 
ดูวีดีโอ 

จเรตำรวจตรวจราชการประจำปี 2558

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พล.ต.ต.ไพบูลย์ อุดมสินค้า -
ผบก.กต.9 จต. พร้อมด้วยคณะมา
ตรวจการประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 58 โดยมี พ.ต.อ.รุ่งโรจน์
อุสมา ผกก.สภ.ศรีบรรพต และข้า
ราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อน
รับ

 
ดูภาพประกอบ    ดูภาพสไลด์

 

เวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยมยั่งยืน

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พ.ต.อ.ผล สุวรรณะ ผกก.ฯ และ
ข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วม
กิจกรรม เวทีขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่ง
ยืนของ ต.เขาปู่ และ ต.เขาย่า เมื่อ
วันที่ 28 มีนาคม 2561

 
คลิกดูภาพ

ฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สภ.ศรีบรรพต ดำเนินการฝึกอบ
รมให้ความรู้กับประชาชนจิตอาสา
เฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระ
บรมศพ งานรักษาความปลอดภัย
และงานจราจร เมื่อวันที่ 6 ต.ค.
2560 ณ ศาลาประชาคม อ.ศรี -
บรรพต

 
คลิกดูภาพ

พิธีวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 ส.ค. 2559

  พ.ต.อ.อนันต์ หริกจันทร์ ผกก
สภ.ศรีบรรพต พร้อมด้วยข้าราช -
ตำรวจในสังกัด  ร่วมลงนามถวาย
พระพรและวางพานพุ่ม เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ -
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อ 12
ส.ค.2559 ณ หอประชุมโรงเรียน
ศรีบรรพตพิทยาคม
 
คลิกดูวีดีโอ 

กองตรวจราชการ ๙ ตรวจราชการประจำปี 2559

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุวรรณนิกขะ
รอง ผบก.กต.๙ จต. พร้อมคณะ
เดินทางมาตรวจราชการประจำปี
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

 
คลิกดูภาพ

ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยม สภ.ศรีบรรพต

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พล.ต.ท.มนตรี  โปตระนันทน์
ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจ  และให้โอวาทแก่ข้าราช
การ สภ.ศรีบรรพต มี  พ.ต.อ.รุ่ง
โรจน์ อุสมา ผกก.ฯ และข้าราชตำ
รวจ สภ.ศรีบรรพตให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
 
ดูภาพประกอบ 

จเรตำรวจตรวจการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ปี 2558

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คณะตรวจราชการจเรตำรวจ -
ตรวจการฝึกยุทธวิธีของข้าราชการ
ตำรวจ สภ.ศรีบรรพต เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2558 โดยมี ร.ต.ท. -
เจษฎา เทพแก้ว รอง สวป.ฯ ทำ
หน้าที่หัวหน้าชุดฝึก
 
ดูภาพประกอบ 
 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
  จองตั๋วเครื่องบิน
  จองตั๋วรถ บขส.
  ชำระภาษีรถยนต์
  ชำระภาษีเงินได้
  KTB Net Bank
  AIS 3G E-Service
  คำนวนระยะทาง
  แปลภาษาไทย-อังกฤษ
  คอมพิวเตอร์